Image
Image
Image

Stichting Dedemsvaart Loopt

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Klik hier voor onze contactgegevens. De voorzitter is Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Dedemsvaart Loopt. Hij/zij is te bereiken via de mail.

De persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dedemsvaart Loopt verwerkt je persoonsgegevens doordat je deelneemt aan onze evenementen en/of omdat je je gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

N.B. Deze gegevens worden niet online vastgelegd.

Foto- en/of videomateriaal dat wij plaatsen

Naast bovenstaande persoonsgegevens, worden er foto’s/video’s gemaakt tijdens onze evenementen. Deze kunnen geplaatst worden op onze Facebook- en Twitterpagina en op onze website. Het gerechtvaardigde doel is een journalistieke weergave van onze wandelevenementen. Ook andere journalistieke organisaties kunnen foto’s/video’s verspreiden van onze evenementen. Stichting Dedemsvaart Loopt erkent voor foto- en/of videomateriaal van derden geen enkele aansprakelijkheid. In tegenstelling tot de persoonsgegevens, worden foto’s/video’s wel online vastgelegd.

Image

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Dedemsvaart Loopt verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze stichting heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een  minderjarige, neem dan contact met ons op via mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Image

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Dedemsvaart Loopt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling per bank

– Je te kunnen laten deelnemen aan één van onze evenementen

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Dedemsvaart Loopt neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Stichting Dedemsvaart Loopt) tussen zit. Stichting Dedemsvaart Loopt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: E-mailprogramma, websiteprogramma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Dedemsvaart Loopt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de alle (categorieën) van persoonsgegevens: maximaal 3 maanden om je te kunnen informeren of bellen na deelname aan een evenement voor eventuele vragen en/of opmerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Dedemsvaart Loopt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Dedemsvaart Loopt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Dedemsvaart Loopt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dedemsvaartloopt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Stichting Dedemsvaart Loopt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Dedemsvaart Loopt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de mail.